Matrikel-Info
Denne hjælp indeholder uddybende forklaringer til oplysningerne i Matrikel-InfoMatriklen


"Matriklen" består af matrikelregistret, matrikelkortet og matrikelarkivet.

Matrikelregistret indeholder samtlige matrikelnumre med angivelse af arealer, notering om landbrug, fredskov mv. Matrikelkortet viser de registrerede ejendomsgrænser og vejrettigheder. Matrikelregistret og matrikelkortet ajourføres løbende på grundlag af matrikulære sager, som indsendes af praktiserende landinspektører.

I matrikelarkivet findes tidligere gældende matrikelkort og sagsakter heriblandt måleblade, som er udarbejdet ved opmåling af nye skel, og som kan danne grundlag for genafsætning af skel.

Matriklens oplysninger er grundlaget for landinspektørernes fastlæggelse af eksisterende ejendomsskel. Der kan være uoverensstemmelser mellem matriklens oplysninger og forholdene i marken som følge af fejl, hævd, uberigtigede aftaler, og forholdene i marken kan være retligt gældende.

Ejendomsregistreringen i matriklen er grundlaget for tingbogen og det fælleskommunale ejendomsdatasystem (ESR).


  Top af side

Matrikelregistret


Matrikelregistret indeholder oplysninger om alle matrikelnumre i Danmark. Registret indeholder oplysninger om arealer, herunder evt. vej- eller vandløbsarealer noteringsforhold (f.eks om landbrugsejendomme, samlede faste ejendomme eller fredskov). Registret indeholder også journalnumre på matrikulære sager, som indeholder sagsoplysninger om mål, der kan anvendes til fastlæggelse af skel.

En landbrugsejendom eller en samlet fast ejendom kan bestå af ét eller flere matrikelnumre.

Matrikelregistret og matrikelkortet ajourføres løbende på grundlag af matrikulære sager, som indsendes af praktiserende landinspektører.


  Top af side

Matrikelnummer og vejlitra


Matrikelbetegnelsen for et areal består af matrikelnummer og ejerlav.

Da matriklen blev etableret i 1844, fik hver ejendom i ejerlavet sit matrikelnummer. Matrikelnumret består af et stamnummer med højest fire cifre og som regel af et litra, som består af højest tre bogstaver. Matrikelnumre for ejendomme i Sønderjylland indeholder dog ikke litra.

Udskilte offentlige veje identificeres i matriklen ved vejlitra, som består af ét eller flere bogstaver omgivet af anførelsestegn. I Sønderjylland identificeres udskilte veje dog ved matrikelnumre.


  Top af side

Ejerlavsnavn og -nummer


Matrikelbetegnelsen for et areal består af matrikelnummer og ejerlav.

Danmark er delt op i ca. 9000 ejerlav, der hver især omfatter ét eller - oftest - mange matrikelnumre. Et ejerlav er et geografisk afgrænset område, som kan være en landsby og dens jorder, en hovedgård eller en bestemt del af et sogn. Et ejerlav kan også være en købstads bygrunde eller markjorder eller et kvarter i Københavns Kommune.

Ejerlavsnavnene blev fastlagt i 1979. For landområder fremkom ejerlavsnavnene ved sammenskrivning af de oprindelige sognenavne og navnene på de ejerlav, som sognet bestod af. For byområder blev der kun foretaget mindre ændringer af ejerlavsnavnene. Der blev samtidigt indført ejerlavsnumre med 7 cifre, som er baseret på den oprindelige administrative inddeling i herreder, sogne og købstæder. Ejerlavsnummeret giver sammen med matrikelnummeret en entydig identifikationen af et areal.

Geodatastyrelsen har udgivet fortegnelser over navne for samtlige ejerlav og deres nummer opstillet alfabetisk eller kommunevis for hele landet.
Fortegnelserne kan rekvireres i styrelsens kundekontoret.


  Top af side

Kommunenavn og -nummer


Kommunens navn og nummer er anført i overensstemmelse med Indenrigsministeriets kommunekoder. Der er 98 kommuner i landet.


  Top af side

Matrikeloplysninger


Vejledning til Matrikeloplysningerne

Felterne Ejerlav, Matr.nr., Beregning, Areal, Vejareal, Journalnr. og Afslutningsdato vises altid på skærmen. De øvrige beskrevne felter vil kun blive vist, når der er indhold i dem.

Ejerlav Ejerlavsnummer
Matr.nr. Matrikelnummer
Areal Matrikelnummerets areal angivet i m².
Vejareal Det antal m² af matrikelnummerets areal, der er vej, hvis dette er beregnet.
  blank   = Ingen oplysning om vejarealet.
  Ej ber. = Ikke beregnet vejareal.
Vandareal Det antal m² af arealet, der er vandløb (sø, kanal m.v.), hvis dette er beregnet.
  Inkl.  = vandareal inklusiv.
  Ekskl. = vandareal eksklusiv.
Noteringstype Noteringstypen omfatter altid en hel samlet fast ejendom. For fælleslodder gælder dog særlige regler.
  blank = Ingen Noteringstype.
  Arbejderbolig.
  Fælleslod.
  Landbrugsejendom.
  Landbrugsejendom uden beboelse.
  Landbrugsejendom, familieejendom.
  Samlet ejendom.
  Samlet fast ejendom.
  Hele ejendommen ses ved at klikke på Ejendomsoplysninger. 
Jordrente Jordrentenoteringen angiver, om der påhviler matrikelnummeret jordrente.
  blank = Ingen jordrente.
  Jordrente på en del af matrikelnummeret.
  Jordrente på hele matrikelnummeret.
Skovnotering Der foreligger følgende muligheder:
  blank = Ingen skovnotering.
  En del af matrikelnummeret er fredskov.
  Hele matrikelnummeret er fredskov.
  Del af samlet skovstrækning (majoratsforpligtelse) og en del af matrikelnummeret er fredskov.
  Del af en samlet skovstrækning (majoratsforpligtelse) og hele matrikelnummeret er fredskov.
Fredskovsareal Fredskovpligtigt areal i m² af arealet.
Stormfald Forpligtelse til at tilbagebetale tilskud til genplantning af stormfældet skov, såfremt basisforsikring opsiges.
Arealbetegnelse Angivelse af matrikelnummerets art, f.eks. kirkegård eller landevej.
Strandbeskyttelse Teksten angiver, om matrikelnummeret er omfattet af strandbeskyttelse. Areal angives i m².
Strandbeskyttelseszone, der er en indtil 300 meter bred landbræmme langs kysten. Zonen er fastlagt ud fra en basislinie, som dannes af begyndelsen af den sammenhængende landvegetation. Zonens nøjagtige udstrækning er fastlagt af Strandbeskyttelseskommissionen.
Klitfredning Teksten angiver, om matrikelnummeret er omfattet af klitfredning. Areal angives i m².
Klitfredning forekommer som hovedregel kun langs Skagerak- og Vesterhavskysten. Fredningens nøjagtige udstrækning er fastlagt af Strandbeskyttelseskommissionen.
Anvendstatus B angiver brugsforhold (lejemål).
Journalnr. Geodatastyrelsens journalnummer (sagsnummer).
  R foran journalnummeret angiver, at ændringsdatoen er datoen for en intern ændring i matrikelregisteret og ikke datoen for en ny approbation.
Afslutningsdato Seneste dato for en ændring, approbation, godkendelse eller registrering vedrørende det pågældende matrikelnummer.
Modermatrnr. Oplysning om, hvilket matrikelnummer et nyt matrikelnummer blev udstykket fra. Oplysningen findes kun for matrikelnumre, der er fremkommet, efter matriklen blev omlagt på edb i 1986.


  Top af side

Ejendomsoplysninger


Vejledning til Ejendomsoplysninger

Ejendomsoplysningerne i WEB-Matriklen vedrører alene samlede faste ejendomme som defineret i udstykningslovens §2.

En samlet fast ejendom kan bestå af ét eller flere matrikelnumre, som ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. Parcelhusgrunde vil normalt kun have et matrikelnummer, hvorimod landbrugsejendomme ofte består af flere matrikelnumre. En samlet fast ejendom, f.eks. en landbrugsejendom, kan omfatte arealer i forskellige ejerlav og kommuner.

Yderligere forklaring til ejendomsoplysningerne fås under
Matrikeloplysninger
Ejerlav Ejerlavsnummer.
Matr.nr. Matrikelnummer.
Areal Areal for matrikelnummeret. For ejendomme, der består af flere matrikelnumre, angives også det samlede areal for ejendommen.
Vejareal Det areal af matrikelnummeret, der er vej.
Journalnr. Geodatastyrelsens journalnummer.
Afslutdato Seneste ændringsdato for matrikelnummeret.


  Top af side

Fælleslodder


Vejledning i opslag af fælleslodsoplysninger

Ganske få matrikelnumre er fælleslodder (ca. 5-600 matr.nre.) eller har andel i fælleslodder.


  Top af side

Yderligere hjælp


Hvis du har problemer med at få Matrikel-Info til at fungere, eller har behov for yderligere hjælp, kan du kontakte :


Geodatastyrelsen
Matrikel og Ejendomsregistrering
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby

Telefon   72 54 50 00

E-mail : gst@gst.dk


Top af side